Recent and Current Graduate Students

Post Doctoral Fellows:

Zhang, Shuhua, Completed 2002
Zhang, Xuemao, Completed 2011
 
Masters:
He, Suoju, 1999-2000
Nguyen, Bao-Em, 2002-2004
Siddo, Radcliffe, 2003-2005
Liu, Zhongkui, 2003-2005
Liu, Dong, 2004 – 2006
Yan, Manli, 2005 – 2007
Liang, Zhen, 2006-2008  (co-supervised with Professor Ruizhong Wei)
Zhou, Naibiao, 2007-2009 (co-supervised with Professor Kefu Liu)
Wang, Bo, 2008-2010 (co-supervised with Professor Ruizhong Wei)
Stronks, Joshua, 2008-2010 (co-supervised with Professor Xiaoping Liu)
Xin, Qi, 2010- (co-supervised with professor Xiaoping Liu)
Kainulainen, Craig, 2011-