Shashi Shahi

Continuing Lecturer

Email: 
skshahi@lakeheadu.ca
Office Location: 
BB-1006B
Office Hours: 
Mon-Fri 8:30 am - 4:30 pm