Headshot of Dr. Chander Shahi

Chander Shahi

cshahi@lakeheadu.ca
+1 807-766-7136
FB 2010D
Mon-Fri 8:30 am - 4:30 pm